Megrendelés

Jogi szakcikkek,
tanulmányok száma: 21 259

Egyetlen előfizetéssel itt elérheti kiadónk 12 előfizetéses jogi folyóiratát, a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejűleg.
A cikkek teljes szöveggel, a nyomdai oldaltörések jelölésével érhetők el, másolhatók és nyomtathatók.
A tanulmányokban számos link található más publikációkra, valamint a jogszabályi hivatkozásokra.
Közös felületen számos patinás vendégfolyóirat és a Kiadó néhány régebbi folyóirata is olvasható.
Megkeresheti, ki hivatkozott az Ön publikációjára.

Jogtudományi Közlöny

Az 1866-ban indult lap – megszakított megjelenése miatt – ma a 79. évfolyamánál jár, és a mindenkori jogtudomány nagyjai és feltörekvő tehetségei közül válogatta szerzőit.

Nyomtatott előfizetés:
29 400 Ft/év

Magyar Jog

A Magyar Jogász Egylet 2024-ben már hetvenegyedik évfolyamában járó, rangos folyóiratának célja elsősorban a joggyakorlat és a jogfejlődés időszerű kérdéseinek és problémáinak a vizsgálata.

Nyomtatott előfizetés:
29 400 Ft/év

Gazdaság és Jog

A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, az ingatlanjog és a médiajog köréből.

Nyomtatott előfizetés:
37 200 Ft/év

Munkajog

A folyóirat fókuszában a versenyszféra munkajoga mellett a közszféra munkajoga, a munkaügyi kapcsolatok, a nemzetközi munkajogi trendek, valamint a HR-es szakemberek érdeklődésére számot tartó kérdések állnak.

Nyomtatott előfizetés:
24 000 Ft/év

Alkotmánybírósági Szemle

A folyóirat tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni.

Nyomtatott előfizetés:
9 950 Ft/év

Magyar Jogi Nyelv

Folyóiratunk vállalása, hogy fórumot adjon minden törekvésnek, amely a magyar jogi nyelv megértésére, magyarázatára, problémáinak feltárására és megoldására, hagyományainak megőrzésére és az új kihívásokra adandó válaszok megfogalmazására irányul.

Nyomtatott előfizetés:
4 800 Ft/év

Családi Jog

A háromhavonta megjelenő folyóirat országosan az egyetlen, kifejezetten családjogi témákkal foglalkozó szaklap. A különböző hivatásrendekben tevékenykedő és családjoggal foglalkozó valamennyi jogász megtalálja benne az érdeklődése szerinti tanulmányokat.

Nyomtatott előfizetés:
22 000 Ft/év

Európai Jog

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát.

Nyomtatott előfizetés:
22 200 Ft/év

Parlamenti Szemle

A Parlamenti Szemle interdiszciplináris megközelítésű tudományos folyóirat, amely bemutatja a parlament-kutatások legfontosabb hazai és külföldi eredményeit a jog-, a politika- és más társadalomtudományok területéről.

Nyomtatott előfizetés:
9 950 Ft/év

Közjogi Szemle

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog – főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog – tárgykörében született tudományos eredményekről.

Nyomtatott előfizetés:
24 000 Ft/év

Jegyző és Közigazgatás

A Jegyző és Közigazgatás hosszú évek óta a jegyzők és a helyi közigazgatás szakembereinek a fóruma. A lap a Jegyzők Országos Szövetségének hivatalos lapja.

Nyomtatott előfizetés:
17 280 Ft/év

Sportjog

Az új szaklap a sportjog iránti erősödő érdeklődést kívánja kielégíteni. A folyóirat a Testnevelési Egyetem és az ORAC Kiadó szakmai együttműködésében jelenik meg.

Nyomtatott előfizetés:
22 000 Ft/év

In Medias Res

A sajtószabadságról (annak mai világunkban betöltött szerepéről, szükséges határairól), a társadalmi nyilvánosság szabályairól, a médiaszabályozásról (a médiajogról) való tudományos gondolkodást és diskurzust szolgálja az In Medias Res.

Nyomtatott előfizetés:
8000 Ft/év

Büntetőjogi Szemle

A Büntetőjogi Szemle a tágabb értelemben vett büntetőjog, vagyis az anyagi büntetőjog, a büntető eljárásjog és a büntetés-végrehajtási jog területéről jelentet meg tanulmányokat.

Ingyenes

Vendégfolyóiratok

Elérhető régebbi szaklapok a Kiadótól

Büntetőjogi Kodifikáció

A folyóirat 2000 és 2008 között Györgyi Kálmán szerkesztésében jelent meg, abban főképp a büntetőjogi kodifikáció elméleti megalapozása keretében készült tanulmányok kaptak helyet.

Polgári Jogi Kodifikáció

A Ptk. előkészítésében közreműködő kodifikátorok, jogtudósok, gyakorló jogászok tanulmányait, normaszöveg javaslatait, a munkacsoportok üléseinek beszámolóit tartalmazta a folyóirat.

Eljárásjogi Szemle

A lap alapvetően három jogágat fogott át: a büntető, a közigazgatási és a polgári eljárásjogot, mindezt nemzetközi kitekintéssel.

Céghírnök

A Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesületének lapja társasági jogi, csődjogi, cégjogi és a cégekre vonatkozó egyéb aktualitásokkal foglalkozott.

Ugrás az oldal tetejére