Megrendelés
Magyar Jog

Fizessen elő a Magyar Jogra!

Előfizetés

Pesta János: Társasházak és a civil szervezetek törvényességi felügyeletének (továbbra is) meglévő jogalkalmazási problémái (MJ 2015/9., 514-521. o.)

2014. február 18-ával - bizonyos korrekciók elvégzése után[1] - beiktatták a társasházak feletti törvényességi felügyeletet a társasházakról szóló 2003:CXXXIII. törvény újjáélesztett 27/A. §-aként.

Az elvégzett korrekciók - közte az Egyesületi Törvény mögöttes jogszabálykénti alkalmazásának kiiktatása - dacára sem szűnt meg a jogbizonytalanság. A törvényességi felügyelet jogkörének meghatározása továbbra is ellentmondásos, mert

- az új Polgári Törvénykönyv és az Egyesületi Törvény törvényességi felügyeleti koncepciójának alapvető különbségéből, valamint

- a társasházi törvénybe átültetett, az Egyesületi Törvényből átvett rendelkezés és a társasházi törvényességi felügyelet többi szabályának ellentétéből

alapvető jogalkalmazási probléma fakad.

Mert bár az Egyesületi Törvény alkalmazására már nem kerülhet sor a társasházi törvényességi felügyelet gyakorlása során, a társasházi törvény 27/A. §-ának (1) bek. II. mondata mégis tartalmazza az Egyesületi Törvény 11. § (1) bek. II. mondatának megfelelő rendelkezést. Mivel e két rendelkezés jelenti a jogalkalmazási probléma gyökerét, ezért mindkettőt idézzük.

Az Egyesületi Törvény 11. § (1) bek. II. mondata:

"A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.",

a társasházi törvény 27/A. § (1) bek. II. mondata:

"A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.".

A társasházi törvény szövege lényegében egyetlen szóban különbözik az Egyesületi Törvény hiv. rendelkezésétől: mellőzi a "közigazgatási" jelzőt a kivételt jelentő hatósági eljárás mellől. Ezáltal a társasházi törvény szerinti törvényességi felügyelet alól kivett esetek bővebbek, nem csupán a közigazgatási hatósági eljárás, hanem mindenféle hatósági eljárás alkalmazhatóságának esetében kizárt a hivatalbóli társasházi törvényességi felügyelet, s - ebből következőleg - a kivett ügyek tekintetében a jegyzőhöz rendelt törvényességi felügyelet alkalmazása kérelemre sem foghat helyt.

A fentebb jelzett jogalkalmazói problémakör azonban nem eme különbségből ered, hanem abból, hogy az új Polgári Törvénykönyv jogi személyek, közte egyesületek feletti törvényességi felügyeletének koncepcióját az Egyesületi Törvény március 15-ével beiktatott módosítása nem követte, viszont a Ptk. egy bizonyos szabályát, a 3:34. § (1) bek. II. mondata szerinti rendelkezést az Egyesületi Törvény 11. §-a (1) bekezdésének idézett ominózus II. mondata megtartotta, sőt azt a társasházi törvény 27/A. §-a (1) bekezdésének második mondata is - kissé módosítva - átvette.

Az új Polgári Törvénykönyv (2013:V. tv.) hatályba lépésével, tehát 2014. március 15-ével az Egyesületi Törvény szabályai kiegészültek. Sajnos, a változtatás ellenére a két törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi felügyeletre vonatkozó szabályai alapvetően eltérnek egymástól. Ennek illusztrálására előbb a Polgári Törvénykönyv (A jogi személy törvényes működésének biztosítékai IV. Címe X. és XI. fejezete) 3:34. §-ának, majd és az Egyesületi Törvény (A civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés) 11. §-a hivatkozott rendelkezéseit tárjuk az Olvasó elé.

Polgári Törvénykönyv

"IV. Cím A Jogi személy törvényes működésének biztosítékai

X. Fejezet

A jogi személy törvényességi felügyelete

3:34. § [A jogi személy törvényességi felügyelete]

(1) A jogi személyek feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat a jogi személy döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

(2) Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti a jogi személyt."

Egyesületi Törvény

"III. Fejezet

A civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés

3. Az ügyész és a bíróság intézkedései

11. §

(1) A civil szervezet működése felett az ügyészség - az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

- 514/515 -

A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye."

A teljes tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges.

A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.

Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!

Tartalomjegyzék

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére