Megrendelés
Magyar Jog

Fizessen elő a Magyar Jogra!

Előfizetés

Kiss Tibor: Funkcionális vagy fizikai kapcsolat - Az alkotórész fogalmának megközelítési irányai (MJ, 2021/12., 705-713. o.)

I. Bevezetés

A dologkapcsolatok leírásának jogi szempontú megközelítése egyáltalán nem új keletű jelenség a magánjog tudományában. Az alkotórész, a tartozék, illetve a dologösszesség fogalmának meghatározása a római jogtól kezdődően foglalkoztatja a dologi joggal foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembereket. Azok a jogi fogalmaink, definícióink, amelyek az egyes dolgok egymáshoz való kapcsolódását, egymásra utaltságát írják le, teljes mértékben kiforrottnak tekinthetők, hiszen az elmúlt évezredekben a kézzel fogható valóság egyes tárgyainak fizikai megjelenése lényegében nem változott, a folyamatos műszaki és technológiai fejlődés a dolgok egymáshoz való kapcsolódásának különböző, újabb és újabb technikáit hozta felszínre, ugyanakkor az egyes dolgok egymáshoz való kapcsolódásának meghatározása az évezredek során ugyanazon szempont szerint vizsgálható: a kapcsolat jellege minősíthető-e olyan erős, szoros köteléknek, amely az egységes dolog mivoltot megalapozza, avagy a kapcsolat - akár fizikai, akár funkcionális, esetleges gazdasági szempontból - nem tekinthető olyan szorosnak, hogy az egyes részeken önálló tulajdonjog jöjjön létre.

Kiindulópontként szolgál ugyanis - amelyet a jelen elemzésünk során is axiómaként kezelünk - a dologi jogi egyediség elve, amely szerint "a dologi jog tárgya mindig csak egyedileg meghatározott dolog lehet."[1] Mindez azt is jelenti, hogy a tulajdonjog az egyes egyedi dolgokon áll fenn, azaz egy adott időpillanatban egy konkrét dolgon csak egy tulajdonjog állhat fenn,[2] ami egyben az egyedi dolog és a dologösszesség közötti elhatárolás szempontjából is kiemelten fontos. A gyakorlatban ugyanis több esetben felmerül az a kérdés, hogy egymással szorosan összetartozó, egymással fizikai és/vagy funkcionális kapcsolatban lévő dolgok egységes dolgot képeznek-e, azaz a dologi jognak, a tulajdonjognak a tárgya kizárólag egyetlen dolog, avagy az adott dologösszességbe tartozó különálló több egyedi dologról-e van szó, amelyeken a tulajdonjog is egyedileg áll fenn. Az a kérdés a jogirodalomban nem vitatott, hogy a dologösszességen nem állhat fenn egységesen tulajdonjog, mindig csak a dologösszességbe tartozó egyes vagyontárgyakon.[3] A kérdés nehézségét általában az adja, hogy a határvonalat meghúzzuk az egyedi dolog és az összetett dolog között, azaz, hogy pontosan meghatározzuk a tulajdonjog tárgyát.

Ezt a vizsgálódást a továbbiakban egy speciális dologcsoporton fogjuk elvégezni: arra keressük a választ, hogy egy adott, több részletfolyamatból álló, összetett termelőtevékenység megvalósítása érdekében a gyártási folyamatban részt vevő, egymással kapcsolatban álló gépek, eszközök, berendezések összessége, egy technológiai sort képező gépcsoport elemei, azaz egy üzem vonatkozásában olyan dologösszességről beszélhetünk-e, amelybe tartozó egyes, egyedi dolgokon önállóan áll fenn a tulajdonjog, avagy a termelő funkció érdekében egymáshoz szorosan kapcsolódó gépek között fennáll-e olyan szoros kapcsolat, amely az alkotórészi minőségüket, azaz egységes dolog mivoltukat alapozza meg. Fókuszpontba az a kérdés kerül, hogy egy adott termelőüzem, Menyhárd Attila szóhasználatával: termelővállalat[4] csak forgalmi egységet képez-e, és ily módon a gazdasági tranzakciók, például adásvétel során viselkedik-e csak egységként, avagy dologi jogi értelemben is olyan összetett, de egységes dologról beszélhetünk-e, amely a tulajdonjognak önmagában képezi tárgyát.

A célunk a továbbiakban a fentiekben bemutatott egyértelmű jogirodalmi álláspontnak az összevetése a hatályos bírói gyakorlattal, azaz annak vizsgálata, hogy az üzem, mint termelő tevékenységet folytató, egymással fizikai és/vagy funkcionális, de mindenképpen gazdasági kapcsolatban álló berendezések összessége tekintetében a tulajdonjog tárgyát képezheti-e egy önálló, a termelési folyamatból, láncolatból, a technológiai sorból kiemelt önálló eszköz, avagy ez az eszköz más eszközzel való szoros kapcsolódása következtében önálló dologként nem definiálható. A kérdés megválaszolásához az alkotórész törvényi definíciójából, illetve annak bírósági gyakorlatából kell kiindulnunk. Azt vizsgáljuk, hogy a bírói gyakorlatban megjelenő funkcionális szemlélet, azaz a szoros fizikai kapcsolat hiányában a gépek funkcionális egymásra utaltsága önmagában megalapoz-e alkotórészi kapcsolatot, vagy a törvényi meghatározásnak csak az a megközelítés felel meg, amely a tartós fizikai egységre helyezi a hangsúlyt. A jogtörténeti előzmények átfogó bemutatását követően a bírói gyakorlatban jelentkező kétfajta szemlélet, mint a judikatúrában visszatükröződő érvrendszerek bemutatásával, majd ütköztetése útján kívánunk állást foglalni az alkotórész törvényi definíciójával összhangban álló helyesnek vélt megközelítés mellett, kísérletet téve arra, hogy meghatározzuk azokat a legfontosabb ismérveket, amelyek egy termelőüzem tekintetében iránymutatásul szolgálhatnak az egyes berendezések és gépek más dolgokkal való alkotórészi kapcsolata, illetve annak hiánya megítéléséhez.

II. Az alkotórész megítélése a régi magyar magánjogban

1. Az alkotórész hatályos jogunk szerinti megítéléséhez segítséget nyújt a régi magyar magánjog jogiro-

- 705/706 -

dalma, azaz az, hogy a magyar magánjog az elmúlt évszázadban hogyan közelítette meg a dologkapcsolatokon belül az alkotórészi, illetőleg tartozéki jelleg vizsgálatát. A legfontosabb szabályozási mérföldkövek e körben az alábbiak voltak:

A XIX. század végének magyar jogtudománya behatóan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen a "dolog viszonya a maga egyes részeihez és más dolgokhoz".[5] A korabeli jogtudomány különbséget tett egyszerű dolgok és összetett dolgok között, előbbi alatt értve azt a helyzetet, amikor a több részből álló dolog esetén az egyes dologrészek az önálló létüket elveszítették, míg utóbbiak körébe sorolva azon dologkapcsolatokat, amelyeknél az "egyes alkatrészek még összetételük után is külön-külön felismerhetők, és esetleg ismét előbbi állapotukba visszahelyezhetők".[6] A megkülönböztetés gyakorlati jelentőségét már ekkor is abban ragadták meg, hogy az összetett dolog esetén az egyes részeken külön tulajdonjog is fennállhat. Az összetett dolgokon belül a mellékdolognak a fődologhoz való kapcsolatát már ekkor két kategóriára osztotta a jogirodalom: a növedéknek nevezett mellékdolog esetén az egyesülés olyan mértékű, hogy a mellékdolog önállóságát elveszti, a fődolog részévé válik, míg a tartozéknak nevezett mellékdolog esetében a mellékdolog a fődolog jogi sorsát csak törvényben rögzített esetekben osztja.[7] A növedék esetében a jogirodalom már ekkor is a fődolog és mellékdolog szoros fizikai kapcsolódását tekintette alapvető ismérvnek, amely fizikai kapcsolat kialakulhatott természetes és mesterséges úton, azonban hangsúlyozva, hogy "növedék alatt azok a testi dolgok értetnek, melyek egy más dologgal oly physikai összeköttetésbe jutnak, hogy ez által annak alkatrészeivé lesznek és önállóságukat teljesen elveszitik."[8] A szoros fizikai kapcsolat fennállta eredményezi azt, hogy a növedék osztja a fődolog jogi sorsát.

A teljes tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges.

A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.

Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!

Tartalomjegyzék

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére